Rettigheter ved salg av bruktbil

De fleste selger bilen sin en eller flere ganger i løpet av livet. Etter loven har en kjøper av en bruktbil en del rettigheter etter et salg. Men det er viktig å være klar over at også selger har flere rettigheter. I denne artikkelen vil vi gjennomgå selgerens rettigheter ved salg av bruktbil. Dersom du har spørsmål om salg av bruktbil er det uforpliktende og gratis å kontakte oss via dette skjemaet eller på telefon 40191900.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Dersom du som privatperson selger en bruktbil, er det kjøpsloven som gjelder for kjøpet. Kjøpsloven gjelder for salget uansett om du selger til en annen privatperson eller et firma. Selv om det er kjøpsloven som gjelder for slike kjøp, er det viktig å være klar over at man i utgangspunktet står fri til å avtale andre vilkår eller rettigheter med kjøperen enn de som følger av kjøpsloven.

Dersom du derimot er en bilforhandler og opptrer i næringsvirksomhet, vil kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven dersom du selger til en privatperson. De to lovene gir litt ulike rettigheter til deg som selger, det er derfor viktig å innledningsvis avklare hvilken lov som gjelder. Du kan lese mer om skillet her. Uavhengig av hvilken lov som gjelder, kan Forbrukerklageutvalget i mange tilfeller avgjøre en tvist om et bruktbilsalg.

Kan kjøper trekke seg fra bilkjøpet?

Vi får ofte spørsmål fra klienter som har solgt bilen sin, om kjøper kan trekke seg fra salget. Mange har opplevd at kjøperen kanskje får kalde føtter og ønsker seg ut av avtalen. Den klare hovedregelen er at man ikke kan trekke seg fra det som er avtalt. Avtaler skal holdes, og som regel kan man ikke fri seg fra avtalen, med mindre dette fremgår av kontrakten dere har inngått. Det er viktig å huske på at dette også gjelder for deg; dersom et kjøp er avtalt, er du i utgangspunktet forpliktet til å selge bilen for den prisen og til den personen du har avtalt med.

Men dersom bilen har en mangel, vil kjøper kunne ha et krav mot selger og i ytterste konsekvens kunne fri seg fra kjøpet og avtalen. Under vil vi gjennomgå hvilke krav kjøperen kan ha mot selgeren dersom bilen har en mangel, men først må det avgjøres når bilen har en mangel.

Har bilen en mangel?

Enkelt forklart har bilen en mangel dersom den ikke samsvarer med det dere har avtalt. Da vil avvikene fra det som er avtalt kunne anses som en mangel ved bilen. Men dersom du for eksempel vet at setevarmen i bilen ikke virker, vil ikke dette utgjøre en mangel dersom du har opplyst kjøper om dette i forbindelse med kjøpsavtalen. Dersom det oppstår usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, kan kjøpsannonsen og all skriftlig kommunikasjon mellom partene (også e-post og sms-er) få betydning for å fastslå hva som var avtalt. Dette tilsier at det er lurt å sette opp en skriftlig avtale når man selger en bil og avklarer alle uregelmessigheter ved bilen med kjøperen i forkant av kjøpet.

Det følger av loven at det vil foreligge en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen, eller dersom selger har tilbakeholdt viktige opplysninger, såfremt dette har hatt en innvirkning på kjøpet. Hvis du for eksempel opplyser om at bilen er ”i god stand” – enten i annonsen eller i avtalen – og bilen havarerer kort tid etter kjøpet, vil dette være en mangel. Dersom det oppstår uenighet mellom deg og kjøper om noe utgjør en mangel, er dette noe vi kan bistå. Vi har vunnet biltvister på vegne av en rekke bilselgere og er eksperter på området.

Les mer om mangel ved bilkjøp i denne artikkelen.

Har du tatt et ”som den er”-forbehold?

Som selger kan du selge bilen med et ”som den er”-forbehold i avtalen. Dersom du opplyser om at bilen selges ”som den er”, kan du til en viss grad fraskrive deg ansvaret for skjulte feil og mangler som bilen måtte ha. Men det er viktig å være klar over at kjøperen likevel eksempelvis kan ha rett på prisavslag, erstatning og/eller heving. Det skal imidlertid noe mer til enn at det bare foreligger en mangel. Det er et krav om at gjenstanden må være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøperen hadde rimelig grunn til å regne med. Men dersom selgeren har unnlatt å gi kjøperen opplysninger om bilen som han burde ha hatt, er terskelen lavere igjen for at noe utgjør en mangel til tross for at du har tatt et ”som det er”-forbehold.

Les mer om slike ”som det er”-forbehold her.

Hva kan kjøper kreve dersom bilen har en mangel?

Dersom bilen har en mangel, er det visse ting en kjøper kan kreve. Under vil vi kort gjennomgå de mest relevante kravene en bruktbilkjøper kan ha dersom bilen har en mangel.

  • Retting

Dersom bilen har en mangel, er det viktig å være klar over at du som selger har krav på å forsøke å rette feilen for egen regning. Ofte vil dette bli billigere for deg enn om du skal erstatte kjøperens retting av feilen. Hvis kjøperen av bilen retter mangelen uten å la deg få forsøke å rette mangelen først, kan kjøperen miste sitt krav mot deg som selger. Men merk at selgeren bare har krav på å rette mangelen selv såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og at det skjer innen rimelig tid, se kjøpsloven § 34.

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som regel kun to forsøk på å rette samme mangel ved bilen, se forbrukerkjøpsloven § 30. Det finnes ikke en tilsvarende regel for kjøpsloven, men også etter denne loven vil det være en begrensning i hvor mange ganger selger kan forsøke å rette samme mangel før kjøperen kan kreve andre ting.

  • Prisavslag

Dersom mangelen ikke lar seg rette, kan kjøper kreve å få et prisavslag. Prisavslaget skal normalt svare til reduksjonen i bilens verdi som mangelen fører til. Det er viktig å være klar over at du har krav på å forsøke å rette feilen før kjøperen kan kreve prisavslag.

denne artikkelen kan du lese mer detaljert om selgers rettigheter ved prisavslag etter en bruktbilhandel.

  • Heving

Heving betyr at begge parter stilles som om avtalen aldri var inngått. Det vil si at kjøper leverer tilbake bilen til deg, og du gir tilbake pengene du har fått for bilen. Utgangspunktet er at det kreves mye før man kan heve et kjøp, i og med at hovedregelen er at avtaler skal holdes. Etter kjøpsloven kan man heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig, og den ikke lar seg rette. Kjøperen kan heller ikke heve kjøpet dersom du kan tilby kjøperen en tilsvarende bil (såkalt omlevering), men det er sjeldent aktuelt ved bruktbilsalg, da man vel nærmest aldri vil ha to helt like bruktbiler å tilby en kjøper.

Du kan lese mer om heving av bilkjøpet her.

  • Erstatning

Dersom kjøper har fått rettet mangelen, prisavslag, omlevering eller fått hevet kjøpet, kan han eller hun i noen tilfeller også ha krav på erstatning. Erstatningen skal da kompensere for et eventuelt økonomisk tap som kjøperen har hatt i forbindelse med mangelen. Det er likevel viktig å være klar over at kjøperen er forpliktet til å begrense det økonomiske tapet når dette er mulig.

Reklamasjonsfristene

Det hjelper ikke at bilen har en mangel dersom kjøperen ikke overholder reklamasjonsfristene. Dersom kjøperen ikke har overholdt disse fristene, mister vedkomne et eventuelt mangelskrav. Reglene om reklamasjon er ment å sikre deg som selger mot at kjøper kommer med et veldig gammelt krav. Som selger har man krav på å etterhvert legge kjøpet bak seg, og ikke få ublide overraskelser lang tid etter kjøpet.

Kjøperen har to ulike reklamasjonsfrister som må overholdes. Det gjelder både en absolutt reklamasjonsfrist og en relativ reklamasjonsfrist.

  • En absolutt reklamasjonsfrist

Dersom kjøpsloven gjelder for ditt bilkjøp, slik det vil være dersom du som privatperson selger en bruktbil, har kjøperen to års reklamasjonsrett mot skjulte mangler. Etter at det er gått to år kan ikke kjøperen lenger kreve retting, prisavslag eller heving, som beskrevet overfor. 

  • En relativ reklamasjonsfrist

Samtidig med den absolutte reklamasjonsfristen gjelder det en relativ reklamasjonsfrist. Det er viktig at kjøperen reklamerer innen «rimelig tid” etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Det forventes for eksempel at kjøperen undersøker bilen kort tid etter overtakelse. Dersom bilen har åpenbare mangler, slik som store riper eller ødelagt lås, kan man forvente at dette oppdages raskt og at kjøperen må reklamere på denne mangelen etter kort tid. Men dersom det kreves store undersøkelser for å oppdage feilen, eller at man ikke har mulighet til å oppdage feilen før man har kjørt bilen en stund, kan man ikke forvente at feilen burde ha blitt oppdaget før senere.

Vi har skrevet en artikkel der du kan lese mer detaljert om reklamasjonsfrister.

Advokatbistand

Har du solgt en bil og må håndtere en misfornøyd kjøper? Planlegger du å selge bilen og ønsker å ha en solid kontrakt før du inngår avtale med en potensiell kjøper? Uansett kan det lønne seg å kontakte oss. Med vår ekspertise vil selgers rettigheter bli ivaretatt på best mulig vis. Våre advokater er eksperter på bilsaker, og har vunnet utallige biltvister på vegne av klienter. Husk også at du kan få dekket utgiftene til advokat gjennom bilforsikringen din. Dette er selvfølgelig noe vi vil undersøke for deg.