Rettigheter ved salg av bruktbil

De fleste selger en bil én eller flere ganger i løpet av livet. Etter loven har en kjøper av en bruktbil en del rettigheter etter et salg. Men det er viktig å være klar over at også selger har en rekke rettigheter ved salg av bruktbil. I denne artikkelen vil vi gjennomgå selgerens rettigheter ved salg av bruktbil. Dersom du har spørsmål om salg av bruktbil er det uforpliktende og gratis å kontakte oss via dette skjemaet eller på telefon 40191900.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Dersom du som privatperson selger en bruktbil, er det kjøpsloven som regulerer kjøpet. Kjøpsloven regulerer salget uansett om du selger til en annen privatperson eller til et firma. Kjøpsloven er fravikelig, slik at man i utgangspunktet står fri til å avtale andre avtalevilkår enn de som følger av loven.

Hvis du er en bilforhandler som opptrer i næringsvirksomhet, vil salg av bruktbil til privatperson reguleres av forbrukerkjøpsloven. De to lovene gir litt ulike rettigheter til deg som selger, slik at det er viktig å være klar over hvilken lov som kommer til anvendelse. Du kan lese mer om skillet her.

Uavhengig av hvilken lov som gjelder, kan Forbrukerklageutvalget i mange tilfeller avgjøre en tvist om et bruktbilsalg.

Kan kjøper trekke seg fra bilkjøpet?

Vi får ofte henvendelser fra klienter som lurer på om kjøperen kan trekke seg fra kjøpet. Den klare hovedregelen er at man ikke kan trekke seg fra det som er avtalt. Avtaler skal holdes, og som regel kan man ikke fri seg fra avtalen, med mindre dette fremgår av kontrakten partene har inngått. Det er viktig å huske på at dette også gjelder for deg som selger; dersom kjøpet er avtalt, er du i utgangspunktet forpliktet til å selge bilen for den prisen og til den personen du har inngått avtale med.

Dersom bilen har en mangel kan kjøperen som ytterste konsekvens ha rett til å fri seg fra kjøpet og avtalen. Under vil vi gjennomgå hvilke krav kjøperen kan ha mot selgeren dersom bilen har en mangel. Aller først skal vi se på hva som skal til for at bilen skal ha en mangel.

Har bilen en mangel?

Enkelt forklart har bilen en mangel dersom den ikke samsvarer med det dere har avtalt. Da vil avvikene fra det som er avtalt kunne anses som en mangel ved bilen. Men dersom du for eksempel vet at setevarmen i bilen ikke virker, vil ikke dette utgjøre en mangel dersom du har opplyst kjøper om dette i forbindelse med kjøpsavtalen. Dersom det oppstår usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, kan kjøpsannonsen og all skriftlig kommunikasjon mellom partene (også e-post og sms-er) få betydning for å fastslå hva som var avtalt. Dette tilsier at det er lurt å sette opp en skriftlig avtale når man selger en bil og avklarer alle uregelmessigheter ved bilen med kjøperen i forkant av kjøpet.

Det følger av loven at det vil foreligge en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen, eller dersom selger har tilbakeholdt viktige opplysninger, såfremt dette har hatt en innvirkning på kjøpet. Hvis du for eksempel opplyser om at bilen er ”i god stand” – enten i annonsen eller i avtalen – og bilen havarerer kort tid etter kjøpet, vil dette være en mangel. Dersom det oppstår uenighet mellom deg og kjøper om noe utgjør en mangel, er dette noe vi kan bistå. Vi har vunnet biltvister på vegne av en rekke bilselgere og er eksperter på området.

Les mer om mangel ved bilkjøp i denne artikkelen.

Har du tatt et ”som den er”-forbehold?

Som selger kan du selge bilen med et ”som den er”-forbehold i avtalen. Dersom du opplyser om at bilen selges ”som den er”, kan du til en viss grad fraskrive deg ansvaret for skjulte feil og mangler som bilen måtte ha. Du kan imidlertid ikke fraskrive deg alt ansvar. Kjøperen kan ha krav på eksempelvis prisavslag, erstatning og/eller heving selv om det er tatt et «som den er»-forbehold.

Når det er tatt et «som den er»-forbehold foreligger det en mangel når bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å regne med.

Les mer om slike ”som det er”-forbehold her.

Hva kan kjøper kreve dersom bilen har en mangel?

Dersom bilen har en mangel, er det visse ting en kjøper kan kreve. Under vil vi gi en kort oversikt over de mest relevante kravene en bruktbilkjøper kan ha som følge av en mangel.

Retting

Dersom bilen har en mangel er det viktig å være klar over at du som selger har krav på å forsøke å rette feilen for egen regning. Ofte vil dette være billigere for deg enn om du skal erstatte kjøperens kostnader ved å la en annen rette feilen. Hvis kjøperen av bilen retter mangelen uten å la deg forsøke å rette mangelen først, kan kjøperen miste sitt krav mot deg som selger. Men merk at selgeren bare har krav på å rette mangelen selv såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen, og at det skjer innen rimelig tid, se kjøpsloven § 34.

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som regel kun to forsøk på å rette samme mangel ved bilen, se forbrukerkjøpsloven § 30. Det finnes ikke en tilsvarende regel for kjøpsloven, men også etter denne loven vil det være en begrensning i hvor mange ganger selger kan forsøke å rette samme mangel før kjøperen kan kreve andre misligholdsbeføyelser.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke lar seg rette, kan kjøper kreve å prisavslag. Prisavslaget skal normalt svare til reduksjonen i bilens verdi som følge av mangelen.

denne artikkelen kan du lese mer detaljert om selgers rettigheter ved prisavslag ved salg av bruktbil.

Heving

Heving betyr at begge parter stilles som om avtalen aldri var inngått. Det vil si at kjøper leverer tilbake bilen til deg, og du gir tilbake pengene du har fått for bilen. Utgangspunktet er at det skal mye til før man kan heve et kjøp, i og med at hovedregelen er at avtaler skal holdes. Etter kjøpsloven kan man heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig, og den ikke lar seg rette. Kjøperen kan heller ikke heve kjøpet dersom du kan tilby kjøperen en tilsvarende bil (såkalt omlevering), men det er sjeldent aktuelt ved bruktbilsalg. Grunnen er at man så og si aldri har to helt like bruktbiler å tilby en kjøper.

Du kan lese mer om heving av bilkjøpet her.

Erstatning

Dersom kjøper har fått rettet mangelen, blitt tilkjent prisavslag, eller fått heve kjøpet, kan han eller hun i noen tilfeller også ha krav på erstatning. Erstatningen skal da kompensere for et eventuelt økonomisk tap som kjøperen har hatt i forbindelse med mangelen. Merk at kjøperen er forpliktet til å begrense det økonomiske han lider som følge av mangelen, så langt dette er mulig.

Reklamasjonsfristene

Det hjelper ikke at bilen har en mangel dersom kjøperen ikke overholder reklamasjonsfristene. Dersom kjøperen ikke har overholdt disse fristene, mister han et eventuelt mangelskrav. Reglene om reklamasjon er ment å sikre deg som selger mot at kjøper kommer med et veldig gammelt krav. Som selger har man krav på å kunne legge kjøpet bak seg, og ikke få negative overraskelser lang tid etter kjøpet.

Kjøperen har to ulike reklamasjonsfrister som må overholdes. Det gjelder både en absolutt reklamasjonsfrist og en relativ reklamasjonsfrist.

Absolutt reklamasjonsfrist

Dersom kjøpsloven gjelder for ditt bilkjøp, slik det vil være dersom du som privatperson selger en bruktbil, har kjøperen to års reklamasjonsrett mot skjulte mangler. Etter at det er gått to år kan ikke kjøperen lenger kreve retting, prisavslag eller heving, som beskrevet overfor. 

Relativ reklamasjonsfrist

Samtidig med den absolutte reklamasjonsfristen gjelder det en relativ reklamasjonsfrist. Det er viktig at kjøperen reklamerer innen «rimelig tid” etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Det forventes for eksempel at kjøperen undersøker bilen kort tid etter overtakelse. Dersom bilen har åpenbare mangler, slik som store riper eller ødelagt lås, kan man forvente at dette oppdages raskt og at kjøperen må reklamere på denne mangelen etter kort tid. Motsetningsvis: dersom det kreves store undersøkelser for å oppdage feilen, eller at man ikke har mulighet til å oppdage feilen før man har kjørt bilen en stund, kan man ikke forvente at feilen burde ha blitt oppdaget før senere.

Vi har skrevet en artikkel der du kan lese mer detaljert om reklamasjonsfrister.

Advokatbistand

Har du solgt en bil og må håndtere en misfornøyd kjøper? Planlegger du å selge bilen og ønsker å ha en solid kontrakt før du inngår avtale med en potensiell kjøper? Det lønner seg å ta kontakt med oss! Med vår ekspertise vil selgers rettigheter ivaretas på best mulig vis. Våre advokater er eksperter på bilsaker, og har vunnet utallige biltvister på vegne av klienter. Husk også at du kan få dekket utgiftene til advokat gjennom bilforsikringen din. Dette er selvfølgelig noe vi vil undersøke for deg.