Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Klienter spør oss ofte om hva de har krav på som følge av et bruktbilkjøp som ikke gikk som planlagt. Dersom bilen du har kjøpt viser seg å ha en mangel har du som utgangspunkt flere lovbestemte muligheter. I denne artikkelen vil vi gjennomgå de viktigste rettighetene du har ved kjøp av bruktbil. Vi er eksperter på bilsaker og har vunnet frem på vegne av våre klienter i utallige saker om bilkjøp. Dersom du har spørsmål om kjøp av bruktbil eller salg av bruktbil kan du sende oss en uforpliktende og gratis henvendelse her

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

For det første må man avgjøre om bilkjøpet ditt reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, i og med at de to lovene gir litt ulike rettigheter til deg som kjøper. Utgangspunktet er at dersom du som privatperson kjøper bil av en bilforhandler, altså en som opptrer i næringsvirksomhet, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder for bilkjøpet. Forbrukerkjøpsloven gir deg gjerne litt flere rettigheter enn kjøpsloven da hensikten er å beskytte forbrukere. Man kan for eksempel ikke avtale betingelser for kjøpet som gir forbrukeren et dårligere utgangspunkt enn det som følger av loven.

De kjøpene som ikke dekkes av forbrukerkjøpsloven, dekkes av kjøpsloven. Ved kjøp av bruktbil av en annen privatperson, reguleres forholdet av kjøpsloven. Det samme gjelder der en næringsdrivende kjøper bil av en annen næringsdrivende, eller av en privatperson. Les en mer inngående artikkel om forskjellen mellom de to lovene her.

Kan du angre på kjøpet og avbestille bilen?

Et spørsmål som går igjen hos misfornøyde eller angrende bilkjøpere, er om de kan avbestille bilen. Det klare utgangspunktet er at avtaler er bindende, og mulighetene for å avbestille et bilkjøp er som regel få, med mindre det fremgår av kontrakten du har en slik mulighet.

Hvis kontrakten ikke sier noe om en mulig avbestillingsrett, må man gå til loven og se hva denne sier om forholdet. Dersom bilkjøpet reguleres av kjøpsloven finnes det i utgangspunktet ingen regler som tilsier at man kan avbestille et kjøp. Men dersom kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven finnes det en regel om at du kan avbestille kjøpet såfremt bilen ennå ikke er overlevert til deg, se forbrukerkjøpsloven § 41. Ved en slik avbestilling må du likevel erstatte bilforhandlerens mulige økonomiske tap som følge av avbestillingen.

Hvis bilen er overlevert til deg og dere ikke har avtalt noe annet i kontrakten vil man som regel kun ha mulighet til å fri seg fra avtalen dersom bilen har feil eller mangler, eller leveringen av bilen er forsinket. Les mer om dine angremuligheter på et bilkjøp i denne artikkelen.

Hva hvis leveringen er forsinket?

Noen ganger får man ikke bilen innen avtalt tidspunkt for overlevering. Hva kan du kreve hvis du ikke får bilen når du skal? Hvis bilen ikke blir levert er utgangspunktet at du kan kreve at avtalen skal oppfylles innen en rimelig tilleggsfrist, se forbrukerkjøpsloven § 23 eller kjøpsloven § 25. Dersom kjøpet ikke blir oppfylt etter tilleggsfristen og selger ikke opplyser om at han vil levere innen en angitt tid, kan du som hovedregel heve avtalen, det vil si fri deg fra kjøpet.

Les mer om forsinkelse ved bilkjøp her.

Når har bilen feil eller mangler?

Det er ikke sånn at alle feil eller mangler på en bruktbil utgjør en mangel etter loven. Kort forklart må bilen avvike fra det som er avtalt mellom kjøper og selger for at den skal ha en mangel. Hvis f.eks. airconditionen på bilen ikke virker, foreligger ingen mangel dersom du ble opplyst om dette av selgeren da dere inngikk kjøpsavtalen. Bilen skal være i samme stand som kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente.

Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen, eller har tilbakeholdt viktige opplysninger. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om det foreligger en mangel eller ikke. Denne vurderingen er noe vi kan bistå med. Les mer om når det foreligger en mangel i denne artikkelen.

Hva kan du kreve ved en mangel?

Dersom bilen har en mangel er det visse ting du kan kreve. Dette omtales gjerne som mangelsbeføyelser. Her vil vi kort gjennomgå de mest relevante mangelsbeføyelsene ved bruktbilkjøp. 

Retting

Retting innebærer at selgeren utbedrer mangelen ved bilen, slik at bilen settes i den stand som var avtalt. Selger har krav på å forsøke å rette mangelen for egen regning. Det er derfor viktig at man gir selger mulighet til å rette mangelen før man lar andre aktører gjøre det. Dersom man retter en mangel uten å kontakte selger og la han få utbedre mangelen først, kan man risikere å miste retten til å gjøre mangelen gjeldende overfor selger.

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som regel kun to forsøk på å rette samme mangel på bilen, se forbrukerkjøpsloven § 30. Det finnes ikke en tilsvarende regel for kjøpsloven, men også etter denne loven vil det være en begrensning i hvor mange ganger selger kan forsøke å rette samme mangel. Dersom feilen ikke rettes kan man som regel kreve andre mangelsbeføyelser, slik som prisavslag eller heving.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke blir rettet kan du kreve å få prisavslag. Som den klare hovedregel skal avslaget svare til reduksjonen i bilens verdi som følge av mangelen. Les en egen artikkel om prisavslag etter bruktbilkjøp her.

Heving

Heving betyr at begge parter stilles som om avtalen aldri var inngått – kjøper leverer tilbake bilen og får pengene igjen av selger. Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det skal derfor mye til før man kan kreve heving. Etter kjøpsloven kan man heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig (og ikke lar seg rette av selger). Etter forbrukerkjøpsloven er det nok at mangelen ikke er uvesentlig. Spørsmålet er om kjøperen har rimelig grunn til å fri seg fra kontrakten.

I utgangspunktet skal det som sagt mye til for å kreve heving. Men i en dom fra tingretten fikk for eksempel en bilkjøper rett til heve kjøpet når det viste seg at bilens frontrute ikke passet i rammen.

Vi har skrevet mer om heving av bilkjøpet i en artikkel her.

Erstatning

Man kan i noen tilfeller ha krav på erstatning for økonomisk tap man lider som følge av mangelen. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer og regninger slik at man kan dokumentere tapet. Videre er det viktig å være klar over at man selv har en til å begrense det økonomiske tapet når dette er mulig.

I en dom fra Oslo Tingrett fikk en kjøper erstatning for utbedringskostnadene han hadde hatt med å sette en Mercedes i den stand som fulgte av avtalen. Les dommen her eller en oppsummering av dommen her.

Er bilen solgt ”som den er”?

Ofte kan det stå i kjøpskontrakten at bilen selges ”som den er”. Dette betyr likevel ikke at selgeren fraskriver seg ansvaret for alle mangler ved bilen. Kjøperen kan likevel ha rett på prisavslag, erstatning og heving. Det skal imidlertid noe mer til enn at det bare foreligger en mangel. Det er et krav om at gjenstanden må være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøperen hadde rimelig grunn til å regne med.

Les mer inngående om «som det er»-forbehold her.

Reklamasjonsfrister ved kjøp av bruktbil

For å kunne fremme mangelskrav som beskrevet over gjelder det viktige tidsfrister du må forholde deg til. Dersom du ikke overholder fristene kan du i verste fall risikere å miste muligheten din til å gjøre mangelen gjeldende overfor selger.

Det er to ulike reklamasjonsfrister du må forholde deg til. Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist og en relativ reklamasjonsfrist.

  • Absolutt reklamasjonsfrist

Dersom ditt bilkjøp reguleres av kjøpsloven har du to års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler. Dersom kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven har du fem års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler. Etter at den absolutte fristen er utløpt kan du ikke lenger kreve de overstående mangelsbeføyelsene overfor selgeren.

  • Relativ reklamasjonsfrist

I tillegg til den absolutte reklamasjonsfristen gjelder det en relativ reklamasjonsfrist. Den relative reklamasjonsfristen innebærer at kjøperen må reklamere innen «rimelig tid” etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Vurderingen av hva som er «rimelig tid» er ofte noe strengere etter kjøpsloven enn etter forbrukerkjøpsloven.

I alle tilfelle forventes det som regel at kjøperen undersøker bilen kort tid etter overtakelse. Åpenbare mangler, som for eksempel store riper, vburde oppdages raskt. Motsatt er det dersom det kreves store undersøkelser for å oppdage feilen, eller dersom det av naturlige årsaker ikke er naturlig at man oppdager feilen før det har gått noe tid.

Vi har skrevet en artikkel der du kan lese mer inngående om reklamasjonsfrister.

Advokatbistand

Dersom du er misfornøyd med et bilkjøp og vil heve avtalen, kreve prisavslag eller retting, er det veldig viktig å gå frem på riktig måte overfor selger. Hvis ikke risikerer du å miste eventuelle krav du måtte ha. Som eksperter på bilsaker vil en advokat fra Biladvokaten.no kunne bistå deg i prosessen. Vi hjelper deg med å reklamere på bilkjøpet, og forteller deg alt du trenger å vite om kjøp av bruktbil! Det er også viktig å være klar over at man kan få dekket utgiftene til advokat gjennom bilforsikringen, med fratrekk for en egenandel. Dette vil vi undersøke for deg.