Bilforhandler avslår reklamasjon, må du dekke utgifter til reparasjon selv?  

Forhandlere som avslår garanti- og reklamasjonssaker på bil, er stadig et tema i grupper på sosiale medier. Ytre påvirkning er gjerne begrepet som går igjen, og som forhandler unnskylder seg med, mer eller mindre berettiget. Fortvilte bileiere spør gjerne medlemmer av grupper på Facebook om noen har vært i samme situasjon, og hva man bør gjøre. Noen svar er gode, andre mindre hensiktsmessige.

Våre biladvokater får ofte henvendelser fra fortvilte bileiere som har blitt avvist hos forhandler. Behovet for god informasjon synes å være noe dårlig dekket. For deg som har kjøpt en bil med feil, har vi her samlet noen tips.

Hva er bilforhandlerens strategi?

Vi håper de fleste forhandlere håndterer reklamasjoner på en objektiv og god måte. Likevel viser avgjørelser fra Forbrukerklageutvalget at det ikke nødvendigvis alltid er slik. Forbrukere vinner stadig frem mot store og mektige bilforhandlere, noe som viser at kampen innimellom må tas. Forhåpentligvis er det store bildet at de fleste forhandlere velger å strekke seg langt for at kunden skal være fornøyd, noe som jo er lønnsomt i det lange løp. Gode kunder kommer som kjent tilbake.

Forhandler avslår reklamasjon, hva nå?

For oss som er medlemmer av diverse bilgrupper på sosiale medier, eller jobber som biladvokater, ser vi at de samme forholdene går igjen. Forbrukeren opplever forholdet som en «åpenbar mangel», mens forhandler skylder på manglende bevis, ytre påvirkning eller lignende.

I de tilfeller bilen er underlagt en garantiavtale, må man ved avslag fra forhandler gå konkret til verks. Hva står i garantiavtalen? Alle garantiavtaler er i utgangspunktet forskjellige. De fleste garantiavtaler har imidlertid et punkt om ytre påvirkning eller lignende. Ved ytre påvirkning, eller i de tilfeller garantisten vurderer at forbrukeren selv har forårsaket feilen, gir garantien ingen dekning. Det hele koker ofte ned til en skjønnsmessig vurdering, der den som har gitt garantien sitter med «alle kortene på hånden». Mener forhandler eller garantisten at det ikke er dekning under garantien, så sliter forbrukeren med å komme videre. Hva gjør du?

Reklamer etter loven, ikke bare meld inn en «garantisak»

Helt uavhengig av garantiavtaler kan du reklamere etter loven. I de tilfeller en forbruker kjøper bil av en bilforhandler gir forbrukerkjøpsloven 5 år reklamasjonsmulighet. I tillegg til denne absolutte fristen må forbrukeren i tillegg reklamere «innen rimelig tid». Vi anbefaler derfor alltid at det reklameres straks, og skriftlig, av bevishensyn. En reklamasjon som for ettertiden kan dokumenteres, etterlater ikke tvil om at reklamasjon er inngitt.

I andre tilfeller gjelder kjøpsloven. Dette vil eksempelvis være tilfelle dersom du har kjøpt bil av forhandler, som næringsdrivende. Typisk vil dette gjelder hvis du for eksempel driver et aksjeselskap og kjøper bil til firmaet, der firmaet er å anse den som formelle parten i avtaleforholdet.

Her må du være oppmerksom på at reklamasjonsmulighet kun gis i 2 år, med mindre noe annet er avtalt.

En garantiavtale med fastsatte vilkår gir deg som regel aldri rett på noe annet enn eventuell utbedring. Etter loven kan du imidlertid ved mangel kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Erstatning kan kombineres med prisavslag eller heving, avhengig av faktum og juss i den konkrete saken.

Til kjernen, viktigheten av hva som er korrekt faktum

Vi opplever at mange forbrukere som melder inn garantisaker, får avslag på garanti, og der stopper saken. Oppfordringen vår er derfor å reklamere etter loven. Vi ser tendenser til at «garantisaker» og «reklamasjonssaker» hos enkelte aktører tilsynelatende blir behandlet ulikt. Det fremstår enklere å avslå en «garantisak» enn en «reklamasjonssak».

Har du mottatt avslag etter å ha klaget over feil og mangler, enten det gjelder garanti og/eller reklamasjon etter loven, er det viktig å gjøre følgende:

 1. Send reklamasjon skriftlig så snart som mulig ved mistanke om feil/mangel. Forklar hva feilen går ut på, at du ønsker å klage på feilen og be om at forhandler tar stilling til din reklamasjon innen en nærmere angitt frist, for eksempel 7 dager. I de fleste tilfeller vil det innebære at seriøse aktører ber deg fremstille bilen hos dem for vurdering av hvor vidt det foreligger en garanti/reklamasjonssak. De fleste saker stopper nok her. Mangelen blir utbedret og saken kan avsluttes.
 1. Dersom du opplever at din klage blir avvist, kommer spørsmålene. I mange tilfeller ser vi forhandler argumenterer med at det er forhold på kjøpers hånd som er årsaken til mangelen og derfor gis avslag. Mange forbrukere gir sannsynligvis her opp. Her må det gjøres en vurdering.
 1. Skal du bruke advokat etter avslag?
  Vi opplever at det kan være hensiktsmessig å bruke advokat dersom det er aktuelt å heve kjøpet, eller det er tale om feil og mangler som koster svært mye å utbedre. Ved heving står det mye penger på spill, i det man ved heving i realiteten ber om tilbakeføring av kjøpesummen med tillegg av renter. Ved dokumentert avslag på heving dekker bilforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80% etter betaling av fast egenandel, som regel 4000 kr. Dreier ikke saken seg om heving av bilkjøp, men utelukkende krav om utbedring, prisavslag eller erstatning vil det etter vår oppfatning ikke oppleves som aktuelt å bruke penger på advokat, med mindre kravet er på 50.000–100.000 kr eller høyere. Noen ønsker imidlertid bistand likevel, og det er selvsagt mulig. Du må bare være klar over at du selv må betale 10.000 kr eller mer for advokat, avhengig av saksforløpet.
 1. Dersom du ikke akter å gi opp, så er det som regel helt sentralt å få dokumentert mangelen ved hjelp av bilmekaniker, ingeniør eller NAF. Fysisk undersøkelse, vurdering, eventuelt bilder som kan dokumentere feil, og en konklusjon fra en fagkyndig vil ofte være helt nødvendig for å finne ut «om du har en sak». Dette opplever vi at mange ikke er klar over. Konsekvensen av mangler som ikke blir dokumentert i tilstrekkelig grad, vil som oftest medføre at du ikke vinner frem med kravet.
 1. Hvis undersøkelsen i punkt 3 ikke går i din favør, er sannsynligheten stor for at du ikke har en sak rent juridisk heller. I noen tilfeller viser det seg svært vanskelig å dokumentere mangler. Dette vil kunne gå utover kjøper, som i utgangspunktet har bevisbyrden.
 1. Sentralt i forbindelse med fagkyndig vurdering er følgende:
   • Hva er feil?
   • Hva er den mest sannsynlige underliggende årsaken til feilen?
   • Har feilen oppstått som følge av plutselig ytre hendelse eller utviklet seg over tid? Hva er mest sannsynlig?
   • Er feilen påregnelig og normal, eller foreligger et avvik fra det forventbare?
   • Hva koster det å fikse feilen?
   • Er det noe usikkerhet forbundet med å få feilen fikset?
   • Har den fagkyndige andre relevante bemerkninger?

  Vår erfaring er at NAF eller spesialtrente takstmenn med erfaring er de beste til å gi en kvalifisert vurdering av disse spørsmålene. I noen tilfeller må man kanskje først innom NAF, deretter et verksted eller en annen forhandler for å få satt korrekte utbedringspriser på jobben som må gjøres. Det finnes også dyktige fagfolk på diverse verksteder, men vi opplever dessverre i stor grad at de fleste utelukkende vil «skru og fikse», men ikke vurdere. Det å undersøke, vurdere og mene noe, kan fremstå som skummelt og lite inntektsbringende. Faktum er at fagmann etter avtale naturligvis skal ha betalt for jobben, og det er heller ikke skummelt å vurdere og å konkludere. Slike betraktninger må nødvendigvis ofte inneholde momenter av skjønn, men det er opp til retten å vurdere hva som skal vektlegges. Ved en faglig og god objektiv vurdering har fagmannen intet å frykte. Alle vitner ved eventuell rettssak skal forklare seg sannferdig og gi uttrykk for tvil når det er nødvendig.

 1. Ta saken rett til forliksrådet, Forbrukertilsynet eller retten?
  For å vinne med frem et krav er utgangspunktet at kravet rent faktisk må vært godt dokumentert og vurderingen må gå i din favør. I motsatt fall vil ofte et vedtak eller en dom ende med tap fordi saken ikke er godt nok opplyst fra den som klager eller saksøker. Det er som utgangspunkt den som hevder å ha et krav som må sannsynliggjøre det faktum kravet bygger på. Kravet er sannsynlighetsovervekt. Uttrykt i prosent må kravet være sannsynliggjort med mer enn 50%. Til sist vil det være dommerens skjønn som avgjør hvor vidt beviskravet er oppfylt. I noen tilfeller vil fagkyndige konkludere forskjellig. Andre vitneforklaringer og dokumentbevis kan også ha relevans. Dommeren vil foreta en samlet vurdering basert på de bevis som foreligger.

Forsikringen dekker utgifter til advokat – kontakt oss

Har du en liknende sak du tenker kan være egnet for advokatbistand? Kontakt oss, så tar vi en nærmere gjennomgang. Dette koster naturligvis ikke noe. Skulle du falle ned på at du ønsker bistand i saken, ordner vi med rettshjelpssøknad.

Advokat Kjetil Lyngmyr har lang erfaring som biladvokat. Ta gjerne kontakte direkte på tlf 406 21 188 på en hyggelig prat. Send en beskrivelse av saken til lyngmyr@aladvokat.no. Legg om mulig ved kjøpekontrakt, salgsannonse og eventuelle korrespondanse med selger.